Over ons

Doel van Vrienden van Maasveld is om geld in te zamelen voor activiteiten en middelen die het leven van de bewoners van Maasveld nog aangenamer maken. Activiteiten en middelen die het verschil maken in het dagelijks leven van bewoners, maar waarvoor het reguliere budget tekort schiet. De stichting is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

De Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Naam organisatie
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

Doelstelling
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
852569415

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld
p/a Maasvelderweg 15
6229 XT Maastricht

vriendenvanmaasveld@outlook.com

Bestuur

Primaire taak van het bestuur is het realiseren en waarborgen van de structuur en organisatie die nodig is om financiële middelen te werven. Daarnaast richt het bestuur zich op het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, bedrijven en fondsen die aan het steunfonds willen bijdragen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Het bestuur van Vrienden van Maasveld bestaat uit:

Dhr. Luud Mesters, voorzitter
Dhr. Karel Jacobi, secretaris
Dhr. Roger Bastings, penningmeester
Dhr. Harry Visser, bestuurslid
Dhr. Theo Peereboom, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Maasveld/Koraal.

Adviescommissie

De adviescommissie kan wanneer dit wordt gevraagd, aanvragers ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Daarnaast geven zij advies aan het bestuur en stellen ze de wervingsperiode voor projecten vast.

De adviescommissie bestaat uit:

John Schefer (teamleider)
Coen Spauwen (beleidsadviseur)
Tanja Peeters (communicatieadviseur).

Beleidsplan

Jaarplan

Begroting

Begroting

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Statuten

Centraal Bureau Fondsenwerving

Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is officieel door CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) erkend als ‘Goed Doel’.
Klik hier voor het actuele CBF paspoort.